วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่คะตวน เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

Social Share

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธาน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่คะตวน โดยมี นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ พี่น้องประชาชนกลุ่มคนผู้พิการ ด้อยโอกาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในวันนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 9 ศูนย์ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย มอบเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 15 หลัง มอบเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ จำนวน 20 หลัง มอบเงินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 2 ศูนย์ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 2 รายมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 2 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 2 ราย มอบเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 3 ราย มอบใบรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 องค์กร และ การมอบบ้านคนพิการ จำนวน 1 หลัง

ด้าน นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึง วัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน..เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน..โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานการให้บริการ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทุกช่วงวัยในทุกมิติแบบองค์รวม โดยได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลครบทุกพื้นที่