วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ชุมชนแม่ขี้มูกจับมือธนาคารออมสิน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

Social Share

 

20 พ.ย. 61 ที่บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญมา แหลมคม ผู้ใหญ่บ้านแม่ขี้มูก นำกลุ่มชาวบ้านเข้าต้อนรับ นางสาวเสาวลักษณ์ แสงเขื่อน ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่แจ่ม ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำ โดยมีการสร้างฝายชะลอน้ำ การทำแปลงสาธิตเกษตรและร่วมกันบูรณะอาคารหลังเก่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ

นายบุญมา แหลมคม ผู้ใหญ่บ้านแม่ขี้มูก กล่าวว่า ทางหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรม ที่ผ่านมาในปี 49 ก็เคยเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ครั้งนั้นจึงนำไปสู่การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นตำบลบ้านทับว่าด้วยเรื่องการจัดการทรัพยากรและภัยพิบัติ ซึ่งก็มีการดูแลและพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยหลายเหตุการณ์และความสามารถในการดูแล ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เพื่อเข้ามาช่วยในพื้นที่

ในวันนี้ทางหมู่บ้านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางธนาคารออมสิน ได้เข้ามาช่วยเหลือการพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ การแนะแนวอาชีพ การพัฒนาความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพที่มั่นคง

ด้าน นางสาวเสาวลักษณ์ แสงเขื่อน ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่แจ่ม กล่าวว่า ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 ตอนหนึ่งที่ว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำ น้ำบริโภค และน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพระชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้”

ทางธนาคารฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะสนับสนุนให้ประชาชนมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในลักษณะการพึ่งตัวเอง ด้วยเชื่อมั่นว่าหากแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากร ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจครัวเรือน เกิดเป็นความผาสุขโดยรวมของสังคม จึงได้ริเริ่มดำเนินการ “กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำ” นี้ขึ้น

ในครั้งนี้ทางธนาคารฯ ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำ การทำแปลงสาธิตเกษตรและการร่วมกันบูรณะอาคารเก่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ นอกจากนี้ก็ได้มีการจัดงานเสวนาในชื่อว่า “อยู่อย่างไรเมื่อไม่มีน้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการน้ำและหาทางออกเรื่องการจัดการน้ำร่วมกันในอนาคตด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีการจัดเวทีเสวนา “อยู่อย่างไรเมื่อไม่มีน้ำ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ชัยกฤต พรมมา อดีตนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพยากรณ์เศรษฐกิจ ภาคเหนือและค้าชายแดน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากนั้นมีพิธีส่งมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์อบรมเกษตรพอเพียงโดยตัวแทนธนาคารออมสินส่งมอบให้ชุมชน พิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำและแปลงสาธิตเกษตร ร่วมงานออกร้านโดยร้านค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และปิดท้ายด้วย กิจกรรม “สายน้ำ สานสัมพันธ์” โดยมีนางวิไลพร พราหมณะนันทน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ประธานส่งมอบ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคนในชุมชน

เรื่องมาใหม่