วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

กาชาดแม่ฮ่องสอนช่วยเหลือในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ และผู้สูงอายุเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Social Share

หล่ากาชาดแม่ฮ่องสอนช่วยเหลือในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ และผู้สูงอายุเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วันที่ 16 กันยายน 2566 ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

โดย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไว้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 22 หลัง โดยการมอบบ้านในครั้งนี้ ได้ส่งมอบบ้านให้แก่ นายปั๋น สว่างดินแดนพนา บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานต่างๆไดร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับนายปั๋น อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจ ผู้สูงอายุและผู้พิการในหมู่บ้านที่ตกสำรวจ เพื่อดำเนินการให้ควาช่วยเหลือ เบี้ยผู้สูงอายุและสวัสดิการผู้พิการในบ้านห้วยเสือเฒ่าที่ยังไม่ได้รับ พร้อมสั่งดำเนินการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหนทาง ต้นไม้ สิ่งกีดขวางทางเข้าหมู่บ้านให้มีความปลอดภัยส่งเสริม การเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านบ้านห้วยเสือเฒ่า และส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อต้อนรับนักเที่ยวในช่วงฤดู high season นี้

เรื่องมาใหม่