วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการพบสื่อ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

Social Share

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการพบสื่อ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2566 ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ทันต่อสถานการณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานราชการ เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จากพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย และอำเภอขุนยวม รวมจำนวน 170 คน

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ ประกอบด้วย กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเสนอการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี 2566 พร้อมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน นำเสนอการดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจ และการนำเสนอผลงานในประเด็นต่างๆ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ประเด็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนอก ประเด็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็นการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประเด็นสถานการณ์และการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน ให้ความรู้เรื่องการปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวสู่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดยการบรรยายพิเศษ การปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล โดย นางสาวกรรณิกา เพชรแก้ว นักสื่อสารมวลชน และอาจารย์พิเศษด้านสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ กับประชาชน ได้จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดี ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของนโยบายรัฐบาลในด้านต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อประชาชน ตอบสนองทั้งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน สื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะได้นำไปเผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้มากขึ้น เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม