วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

วันสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Social Share

วันสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนในพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับ สหกรณ์นักเรียน เกิดขึ้นด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมา ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับระบบการศึกษาด้านการสหกรณ์ ทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้มีการศึกษาด้านสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ให้โรงเรียนต่างๆจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์โดยเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถนำเอาไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตและการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในโอกาสต่อไป

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน โดยภายในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมการประกวดผลงานต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนจากโรงเรียนต้นแบบ นิทรรศการความรู้เรื่องสหกรณ์ นิทรรศการการแสดงผลงานการประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการออม “โครงการสหกรณ์ออมดี มีสุข” การประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุม การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สหกรณ์โรงเรียนในฝันของฉัน” การประกวดการประดิษฐ์และตกแต่งกระปุกออมสิน และการแข่งขันตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่