วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

พ่อเมืองสามหมอกเยี่ยมชม “โครงการธนาคารข้าว แห่งแรกของโลก” พร้อมผลักดันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Social Share

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม“โครงการธนาคารข้าว” แห่งแรกของโลก“ บ้านป่าแป๋ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน เพื่อเตรียมผลักดันและประชาสัมพันธ์ให้ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตาม“โครงการธนาคารข้าว“ แห่งแรกของประเทศไทย ณ บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง โดยมี นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการธนาคารข้าวดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือส่งเสริม ในการจัดตั้ง “ธนาคารข้าว” เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งข้าวของหมู่บ้านสามารถกู้ยืมไปบริโภคหรือทำพันธุ์ได้ การกำเนิดของธนาคารข้าว นำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ชาวนาไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนจัดตั้งธนาคารข้าวแก่ราษฎรบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนข้าวสำหรับบริโภค โดยรับสั่งถึงการจัดตั้งธนาคารบ้านป่าแป๋ ว่า “ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2513 ณ บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พร้อมกันนี้ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ากราบสักการะ พระพุทธรูปประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในพื้นที่ ณ สำนักสงฆ์บ้านป่าแป๋ พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน เพื่อเตรียมผลักดันและประชาสัมพันธ์ให้ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงเส้นทาง ระหว่าง บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง กับ บ้านละอูบ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ต่อไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่