วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดสะพาน “ฮ่วมใจ ปี้น้อง ขัวล้องขึ้นา” เตรียมพัฒนายกระดับเป็นแหล่งพั่กผ่อนและท่องเที่ยวในชุมชนสองฝั่งคลอง

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง


เปิดสะพาน”ฮ่วมใจ ปี้น้อง ขัวล้องขึ้นา” เตรียมพัฒนายกระดับเป็นแหล่งพั่กผ่อนและท่องเที่ยวในชุมชน ประชาชนสองฝั่งคลอง ชุมชนเข้มแข็ง เปิดสะพาน”ฮ่วมใจ๋ ปี้น้อง ขัวล้องขึ้นา” หาผู้สนับสนุน ผู้ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกเชื่อมโยงให้ประชาชนที่อาศัยสองฝั่งคลอง เดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันโดยไม่รอรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่หนองล้องขึ้นา หมู่ 8 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในพิธีทำบุญเปิดสะพาน”ฮ่วมใจ๋ ปี้น้อง ขัวล้องขึ้นา โดยมี นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยวม สจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สท.ทต.แม่ยวม นายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม และ นายบรรเลง สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 นำชาวบ้านบ้านดงคะปวง อสม.เข้าร่วม พิธีทางศาสนา และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นาย ชัยวัฒน์ สืบพงศ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู เป็นผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และมอบ เกียรติบัตร แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อสะพาน “ฮ่วมใจ๋ ปีน้อง ขัวล้องขึ้นา” ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่หนองน้ำ กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 15 พฤษภาคม 2565

นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยวม กล่าวว่า หนองล้องขี้นาแห่งนี้ เดิมเป็นลำห้วยเล็กๆที่รับน้ำจากบ้านห้วยวอก แต่เป็นร่องน้ำขนาดเล็ก ไม่สามารถรับน้ำในเวลาน้ำหลากได้ ทำให้น้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ชาวบ้านจึงร่วมใจกันขุดลอกหนองล้องขี้นาแห่งนี้ให้สามารถรับน้ำได้ และระบายลงสู่แม่น้ำยวม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน และได้เข้าแผนพัฒนาของชุมชน 5 ปี ของเทศบาลตำบลแม่ยวม

ทั้งนี้ ในปี 2564 นายบรรเลง สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ได้หารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน เห็นว่าหนองล้องขึ้นา ซึ่งเป็นหนองสาธารณะที่อยู่กลางชุมชนแต่รกร้างว่างเปล่า ได้ประชุมหารือกับชาวบ้าน บ้านคะปวง เพื่อที่จะพัฒนาหนองล้องขึ้นา ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นลานออกกำลังกายให้กับชาวบ้าน และอนาคตจะพัฒนาเป็นตลาดนัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านได้มีความเห็นร่วมกันที่จะก่อสร้างสะพานขึ้น เพื่อให้พี่น้องทั้งสองฝั่งหนองน้ำได้เดินทางข้ามฟากไปมาได้สะดวก และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหมู่บ้านคะปวง จึงได้มีการหาทุนดำเนินการโดยจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีขึ้น และได้รับเงินจากผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวนเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และได้ดำเนินการสร้างสะพานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้มีการทำบุญพิธีเปิดสะพานขึ้น

สำหรับ สะพาน ฮ่วมใจ๋ ปี้น้อง ขัวล้องขึ้นา แห่งนี้ นายบรรเลง สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคะปวง ได้เผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องสองฟากฝั่งในการเดินทางสัญจรไปมาหากันได้สะดวก จึงได้หารือกันเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างท้ายหมู่บ้านกับพี่น้องในชุมชน รวมกว่า 100 ครัวเรือน ไปมาหากันให้ได้รับความสะดวก และไม่รอรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ได้หาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพิ่มเติม และหาทุนสร้างโดยการ หาเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง พัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เข้มแข็ง ดึงชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการพัฒนาทรัพยากรในหมู่บ้านให้เป็น แหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย สู่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งความยั่งยืนต่อไป