วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ภาคีเครือข่าย ส.ส.แม่ฮ่องสอน นายกเทศบาลฯ และสะพานบุญครูหนึ่ง ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาผลกระทบจากโควิดให้แก่พี่น้องชาวสบเมย

Spread the love

วันที่ 18 กันยายน 2564 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในอำเภอสบเมย นายปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคเครือข่าย เจ้าหน้าที่สันนิบาตเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เครือข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน สะพานบุญครูหนึ่ง ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันโควิด ชุดตรวจหาเชื้อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นผู้รับมอบ และจะนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนสบเมยวิทยาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนสายใต้อีกด้วย