วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

แม่ฮ่องสอน เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เปลี่ยนจากใบไม้เป็นถ่านหุงต้มน้ำยาล้างจาน เจนล้างมือ สร้างรายได้

Social Share

แม่ฮ่องสอน เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เปลี่ยนจากใบไม้เป็นถ่านหุงต้มน้ำยาล้างจาน เจนล้างมือ สร้างรายได้ ช่วยลดปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

18 ส.ค.63 : ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหารตำรวจ ภาคประชาชน ร่วมเปิดตัวนวตกรรมใหม่จากใบไม้เป็นถ่านหุงต้ม น้ำยาล้างจาก เจนล้างมือ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆของบริษัท วีดีโค จำกัด โดยมี พล.อ.สุทัศน์ จารุมณี เป็นประธานที่ปรึกษาฯ เพื่อเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรับซื้อใบไม้ที่ร่วงหล่นในป่า จากประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงหน้าแล้ง นำมาผลิตถ่ายหุงต้มและผลิตภัณฑ์อื่น

เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทย และทุกปีในช่วงหน้าแล้งใบไม้แห้งจากป่าจะร่วงหล่นและทับถมกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการจุดเผ่าป่าเพื่อทำการเกษตรและหาของป่าของประชาชนทำให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันแผ่กระจากปรกคลุมทั่วทั้งจังหวัดส่งผลกระทบโดยตรงทั้งเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุข จากการควบคุมการเผาและการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้เป็นวิธีการที่ได้ผล แต่ปัญหาไฟป่าและหมอกควันก็ยังไม่หมดไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีนโยบาย และมาตรการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เนื่องจากสาเหตุและปัจจัยของการ เกิดไฟป่านั้นยังมีอยู่ โดยเฉพาะปัจจัยด้านเชื้อเพลิงใบไม้แห้งที่มีจำนวนมากที่เกิดขึ้นตาม ระบบนิเวศของธรรมชาติ สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาจากสาเหตุ หลัก 2 ประการ คือ 1) ความร้อนของอากาศเนื่องจากการทับถมของใบไม้อินทรียวัตถุ ทำให้เกิดการจุดติดไฟป่าขึ้นเองตามธรรมชาติ 2) สิ่งที่เป็นเชื้อไฟจากเศษก้นบุหรี่ หรือสิ่ง ที่ทำให้เกิดไฟซึ่งมีมนุษย์เป็นผู้กระทำทั้งโดยความประมาทหรือตั้งใจซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ ใดก็ตาม ไฟป่าก็มีปัจจัยสำคัญตัวเดียวกัน คือ “ใบไม้แห้ง”

บริษัท วีอีโค จำกัด เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับรู้ถึงปัญหา ไฟป่าและหมอกควันที่รุนแรงขึ้นในทุกปี ไม่ใช่เฉพาะในระดับพื้นที่จังหวัด แต่รวมถึงระดับ ประเทศ ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาในทุกมิติ ทั้งมิติสุขภาพ มิติสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ มิติเศรษฐกิจ ฯลฯ ทั้งยังทราบดีว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็น ต้องอาศัย การบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน จึงเกิดแนวคิดและเจตนารมณ์ที่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหา จึงได้ร่วมกันตั้งบริษัท วีอีโค จำกัด โดยมีเป้าหมายร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน ผ่านกระบวนการ “เปลี่ยนเชื้อเพลิงใบไม้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม” มุ่งเป้าหมายในการจัดการและลดปริมาณเชื้อเพลิงใบไม้แห้งที่มีจำนวนมากในพื้นที่ป่า

โดยได้พัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมใบไม้แห้งในพื้นที่ป่า รับซื้อใบไม้แห้ง นำมา แปรรูปเป็นผงถ่านและสารสกัดจากใบไม้(ใบตองตึง)เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ ใช้ได้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย อันเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่า ชาวบ้านและชุมชนจะเห็นใบไม้แห้งเป็นสินค้าที่สามารถเก็บรวบรวมมาจำหน่ายสร้าง รายได้แทนการเผาทำลายก่อเกิดความเสียหายเป็นสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเช่นที่เคยเป็น ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน กำจัดและลดปริมาณ เชื้อเพลิงจากใบไม้แห้งในพื้นที่ป่าและชุมชน โดยการรับซื้อใบไม้แห้ง เพื่อเปลี่ยนใบไม้ แห้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน