วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ติดตามการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Social Share

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ติดตามการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 มิ.ย. 67 ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ในการประชุมหารือ เรื่อง การขับเคลื่อนติดตามการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังรายงานความก้าวหน้า ในประเด็นต่างๆ

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำเสนอประเด็นการเร่งรัดดำเนินการเพิกถอนเส้นทางในการก่อสร้างถนน เพื่อการคมนาคมและการค้าระหว่างประเทศไปยังจุดผ่อนปรน บ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดอยเวียงหล้า และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เงา- แม่สำเพ็ง ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 365 ไร่ เพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต การจัดสวัสดิการด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยกำหนดพื้นที่ทุรกันดาร ทางสาธารณสุขอย่างชัดเจน สร้างมาตรการจูงใจบุคลากร ด้านการสาธารณสุขไปปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์จำเป็น อย่างเพียงพอ และข้อเสนอนโยบาย แผนงาน และโครงการของส่วนราชการ และภาคเอกชน กรณีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่