วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

รองพ่อเมืองสามหมอก เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับสินค้า บริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Social Share

รองพ่อเมืองสามหมอก เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับสินค้า บริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2566-2570 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ ห้องประชุมห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล พัฒนาอาชีพ รายได้ให้กับประชาชน โดยยึดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2566 – 2570

แผนที่ 1 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย สุขภาพ ชุมชน กีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและเมืองเก่า และวิถีชีวิตชาติพันธุ์ สู่มาตรฐานวัตกรรมที่เหมาะสม ประกอบด้วย 5 โครงการสำคัญได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัญลักษณ์สำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน การพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในเส้นทางและพื้นที่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ การยกระดับสินค้า บริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 โครงการสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดนตรีและศิลปะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมพัฒนาประเพณี ฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานที่ 3 การบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย 2 โครงการสำคัญ 9 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยว และความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่