วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

กกต.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา

Social Share

กกต.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ศาลาประชาคม ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการอบรมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ตัวแทนกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 56 คนตัวแทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จำนวน 8 คน ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง (We watch) จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 66 คน โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ เป็นวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่