วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

กกต.แม่ฮ่องสอน บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา

Social Share

กกต.แม่ฮ่องสอน บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือผลประโยชน์ ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมที่ให้ประชาชน มีสิทธิสมัครรับเลือกสามารถสมัครอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ และการดำเนินการเลือกกันเองนั้น ให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รายชื่อ 200 คน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 และระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดวันสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่