วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

แม่ฮ่องสอน Kick off โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน Kick off โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 28 มี.ค. 67 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 128 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประเมิน ITA ของส่วนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งที่เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล