หมู่บ้านหมอกจำแป่ รับการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Social Share

หมู่บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รับการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ และ นางถนอม ณ มาตคำ กำนันตำบลหมอกจำแป่ นำคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหมอกจำแป่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายในงานมีการแสดงจากกลุ่มรักษ์สุขภาพบ้านหมอกจำแป่ การจัดนิทรรศการผลงานต่าง ๆ ของหมู่บ้านหมอกจำแป่ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของหมู่บ้านหมอกจำแป่ เช่น กลุ่มน้ำพริกลาบ กลุ่มทำกล้วยฉาบ กลุ่มทำเชือกร่ม เชือกฟอก กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะ กลุ่มสตรีตัดชุดไต เป็นต้น การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการจักสาน การทำไม้กวาดดอกหญ้า สานกุ๊บไต กระเทียมพันธุ์ดี การบรรยายสรุปการตรวจประเมิน คณะกรรมการกลางพัฒนาหมู่บ้านนำเสนอผลงานหมู่บ้าน การซักถามประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะกรรมการ ฯ เยี่ยมชมการปลูกผักสวนครัว ของวัดหมอกจำแป่ ซึ่งพระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดหมอกจำแป่ เป็นต้นแบบของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เยี่ยมชมโขปองจู้ ( สะพานรวมใจ )ซึ่งเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ของหมู่บ้านหมอกจำแป่

 

บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนางถนอม ณ มาตคำ กำนันตำบลหมอกจำแป่ เป็นผู้นำชุมชน มีครัวเรือนทั้งหมด 613 ครัวเรือน จำนวนประชากร ทั้งหมด 1,413 คน สมาชิกในชุมชน มีสัมมาชีพที่สุจริต เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้บนแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านหมอกจำแป่ มีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบ “ บวร+ร ” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน และ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทน จากทั้งสี่ภาคส่วน เป็นแกนนำหลักในการดำเนินการ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ แตกต่างกันออกไปคือ สมาชิกของบ้านหรือชุมชนบ้านหมอกจำแป่ มีหน้าที่สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือและ ปฏิบัติตามนโยบายจากคณะกรรมการหมู่บ้าน

วัดหมอกจำแป่ มีส่วนร่วมในฐานะเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกทุกคน รวมทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ชุมชน และ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ทำหน้าที่จัดทำหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน และ เยาวชนในพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ด้านต่าง ๆในชุมชนยั่งยืน หน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ซึ่งนำโดยนายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านหมอกจำแป่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานแบบพลัง “บวร” ของคณะกรรมการหมู่บ้านหมอกจำแป่ สามารถนำไปดำเนินการกับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นอีกด้วย ส่งผลให้คนในชุมชนบ้านหมอกจำแป่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่เย็น เป็นสุข ตามวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านหมอกจำแป่ ที่ว่า … “คุณภาพชีวิตดี ผู้คนมีศีลธรรม น้อมนำปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล