วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

แม่ฮ่องสอน เตรียมมาตรการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามของการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน

Social Share

แม่ฮ่องสอน เตรียมมาตรการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามของการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ ปายเคียงดาว รีสอร์ท ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามของการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเฝ้าตระหนักเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาและชุมชน และเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์แก่บุคลากรทุกภาคส่วน

สำหรับโครงการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามของการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นมาตรการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะการดำเนินชีวิตการป้องกันภัยต่างๆ อันจะนำไปสู่รูปแบบการค้ามนุษย์ที่เป็นภัยอันตราย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจงตั้งใจและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคม

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่