แพทย์หญิงมยุรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เพื่อรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนสถานีอนามัย

Social Share

แพทย์หญิงมยุรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เพื่อรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนสถานีอนามัย

วันที่ 31 ม.ค.67 แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานคณะตรวจเยี่ยมมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโป่งสา ต.โป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วย นายอำเภอปาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ประธานคณะตรวจเยี่ยมมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ได้เชิญถุงพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อมอบให้กับตัวแทนผู้ป่วยติดเตียงของหมู่บ้าน จำนวน 5 ราย พร้อม เปิดนิทรรศการผลการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีบ้านโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่นำผลการดำเนินงานมาจัดแสดง

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สมพระเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย พัฒนาให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ ด้านบริหาร บริการวิชาการ บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สง่างามสมพระเกียรติ

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มีนโยบายและมุ่งที่จะพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ซึ่งเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ ให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบที่มีศักยภาพและความสามารถในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาล มีความเจริญก้าวหน้า สง่างาม สมพระเกียรติ และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบริการสุขภาพและสาธารณสุขให้ครอบคลุม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ถ้วนหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล