วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

แม่ฮ่องสอนเดินหน้ารณรงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี พ.ศ.2567

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินหน้ารณรงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและคณะทำงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2.sh ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีนี้ ได้วาง 8 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งประชาชนในชุมชน โดยออกประกาศจังหวัดกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น “เขตห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด” ในช่วง 61 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไฟป่า หรือเหตุจำเป็นอื่น ในพื้นที่ชุมชนห้ามเผาวัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใดอย่างเด็ดขาด ส่วนพื้นที่การเกษตร เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้ราษฎรแจ้งขออนุญาติผ่านระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง จัดทำแนวกันไฟควบคุมไม่ให้ไฟลุกลาม

สำหรับพื้นที่ป่า ที่ไม่ใช่พื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง ชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า ในกรณีที่มีสภาพอากาศปิดและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 สูงเกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรืออาจเป็นอัตราจต่อสุขภาพประชาชน จะมีคำสั่งระงับการบริหารจัดการเชื้อเพลิง หากสถานการณ์รุนแรงจะใช้ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในจังหวัด นอกจากนี้ ข้าราชการในพื้นที่ทุกคน ทุกสังกัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแล และร่วมชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามกฎหมาย มีหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า ค่าเป้าหมายจุดความร้อนสะสมหรือจุดที่เกิดไฟป่า ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เกษตร เขต สปก. ริมทางหลวง พื้นที่ชุมชน และพื้นที่อื่น ๆในปี 2567 ในภาพรวมของจังหวัดจะต้องลดลงร้อยละ 50 จากค่าจุดความร้อนในปี 2566 หรือไม่เกิน 5,761 จุด ส่วนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการ“ ชิงเก็บ ลดเผา”นำมาใช้ประโยชน์ เช่น มาทำปุ๋ยหมัก หรืออัดแท่งขาย ต้องไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล