วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

“งานในเงา” ปีที่ 5 แม่ฮ่องสอนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้ชุมชน ขอบชายแดนตะวันตก

Social Share

“งานในเงา” ปีที่ 5 แม่ฮ่องสอนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้ชุมชน ขอบชายแดนตะวันตก

วันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริ จือทะ-สบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน งานมหกรรม ท่องเที่ยว เยือนถิ่นแผ่นดินสามจังหวัดชายแดนตะวันตก “งานในเงา” ปีที่ 5 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวดพร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลอง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ระหว่าง วันที่ 25 – 28 มกราคม 2567 ณ บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด

สำหรับการจัดงานมหกรรม ท่องเที่ยว เยือนถิ่นแผ่นดินสามจังหวัดชายแดนตะวันตก “งานในเงา” เพื่อใช้เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ ตลอดจนการนำเสนอทุน ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งการจัดงานเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้ชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเชิงพื้นที่ตำบลแม่สวดอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนตะวันตก เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ให้มีความโดดเด่น บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตำบล สามารถต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชน ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP (โอทอป) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โฮมสเตย์และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

Cr. สุกัลยา บัวงาม