จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิกได้มีโอกาสพบปะ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ที่ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะเหล่ากาชาดภาค 10 ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดพะเยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิกร่วมพิธี

โดยเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมที่มีเกียรติประวัติอันยาวนาน กว่า 130 ปี และเป็นองค์กรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเปรียบเสมือนผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืองานสภากาชาดไทย ถือเป็นหน่วยงานหลักในส่วนภูมิภาค ในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทย ดังนั้น สภากาชาดไทยจึงให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาเหล่ากาชาดจังหวัดให้มีศักยภาพ เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเป็นองค์กรที่มีการทำงานอย่างมีระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของสภากาชาดไทย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวม 6 จังหวัด ซึ่งครั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิกได้มีโอกาสพบปะ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ รวมทั้งได้รับทราบนโยบายของสภากาชาดไทย และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามพันธ์กิจ และภารกิจของสภากาชาดไทย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล