วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์บริการคนพิการ ดูแลสวัสดิภาพคนพิการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Social Share

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์บริการคนพิการ ดูแลสวัสดิภาพคนพิการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

18 มกราคม 2567 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณอาคารปีกขวาสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 โดยได้จัดตั้งขึ้นและมีสถานที่ตั้งในการให้บริการแก่ประชาชนอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งอยู่ ณ คาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

 

ปัจจุบันการบริหารงานภายในของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดรับและตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กและเยาวชน สตรีและครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่อสอน จำนวน 9,573 คน ตามบทบาทและการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งผลให้สถานที่ตั้งของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเกิดความแออัดและคับแคบ และมีสถานที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำนักงาน นายเจษฐา โมลิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ฝ้ายเลขานุกาคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 ปีกขวา เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวนเงิน 2,153,730 บาท

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งใหม่ ประกอบด้วย ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ตามหลักการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนและใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการที่เดินทางมาจากต่างอำภอโดยรถดยสารประจำทางสามารถเดินทางมาติดต่อราชการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ง่าย อีกทั้งยังใกล้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ภายหลังได้ประเมินสภาพความพิการจากแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แล้ว สามามาขอรับการออกบัตรประจำตัวคนพิการที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สะดวกขึ้น จึงสถานที่ที่มีความเหมาะสม ในการให้บริการประชาชน