วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และประสานความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน

Social Share

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และประสานความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ที่ ห้องอุดมชาวนิเทศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ กระชับความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้หารือถึงแนวทางการประสานสนับสนุนเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทั้งการสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอื่นๆ ซึ่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางที่จะสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการดำเนินการพัฒนาดังกล่าว

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การพบปะในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน ทั้งการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคม พัฒนาระบบน้ำประปาให้เพียงพอและสะอาด เพิ่มระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระบบโซล่าเซลล์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร การยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาอาชีพและรายได้ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อมในการประสานความร่วมมือกับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบของที่ระลึก เป็นศิลปะประดิษฐ์กล้วยไม้เอื้องแซะ ราชินีกล้วยไม้หอมแห่งเมืองสามหมอก ให้กับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล