วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ผวจ.แม่ฮ่องสอน ประชุมด่วน พบไฟป่าทยอยเกิดต่อเนื่อง รวม 32 จุด แต่สถานการณ์ฝุ่นพิษยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกหน่วยงาน งดเผา ตั้งแต่ 1 มกราคม จนถึง 31 พฤษภาคม 2567 โดยให้บริหารจัดการเชื้อเพลิง นำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เพื่อลดมลพิษในอากาศ

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เห็นชอบร่วมกันในการรณรงค์ขอความร่วมมือส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง โดยขอความร่วมมือ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน กำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริเวณหน่วยงาน บริเวณที่พักของทางราชการ ตลอดจนที่พักอาศัย พร้อมทั้งกำชับบุคลากรในสังกัด งดการเผา เศษไม้ใบหญ้า กิ่งไม้ วัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใดอย่างเด็ดขาด ในช่วงสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ตั้งแต่ 1 มกราคม จนถึง 31 พฤษภาคม 2567 โดยให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณาบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยการนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

นอกจากนั้นยังขอความร่วมมือ ในการปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองหน้าที่ตั้งเพื่อเป็นการสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนต่อไป

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า จุดความร้อนสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 14 มกราคม 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 32 จุด คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของจุดความร้อนสะสมปี 2566 หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของค่าเป้าหมายปี 2567 ซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้าหมายปี 2567 ไม่เกิน 5,761 จุด โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ อำเภอปางมะผ้า และอำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 9 จุด

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 15 มกราคม 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ค่าปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าระหว่าง 17.3 – 36.2 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ดี ถึง ปานกลาง” ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 10 จุด (เชียงราย 1 จุด เชียงใหม่ 3 จุด แม่ฮ่องสอน 6 จุด และลำพูน 0 จุด) คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ “ดี”

นายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปายได้รับแจ้งข้อมูลจุดความร้อน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จากดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) รอบเวลา 02.08 น. จำนวน 3 จุด เจ้าหน้าที่ สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายเข้าควบคุมไฟป่า จนสงบ

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีควันไฟเกิดจากไฟป่า และส่วนเป็นควันไฟ ที่เกิดจากการเผาเศษเปลือกข้าวโพดที่โม่เสร็จแล้วที่ถูกทิ้งในพื้นที่ป่าทั่วไปและบางส่วนอยู่ในพื้นที่ทำกินของราษฎร

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล