วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

ผวจ.แม่ฮ่องสอน ปล่อยปลา 5 แสนตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารโปรตีนชาวบ้าน

Spread the love

10 ก.ย. 63 : นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาแก้มช้ำ และปลาโพง จำนวน 500,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน บ้านแม่สะงา ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นการกระตุ้นให้ประชาน เยาวชนรู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยังได้มอบพันธุ์ปลาให้กับราษฏรนำไปปล่อยในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติในหมู่บ้านชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินับวันจะมีจำนวนลดน้อยลง มีการจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือที่ผิดกฏหมาย และจับสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกวิธี ทำให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การปล่อยสัตว์น้ำหรือพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น