“เชษฐา” สั่งจัดระบบ Single Command กำหนด 8 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ลดเผาให้ได้ร้อยละ 50

Social Share

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดระบบ Single Command เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง กำหนด 8 มาตรการ ในการขับเคลื่อน หวังลดการเผาไหม้ ให้เหลือ ร้อยละ 50

วันที่ 13 มกราคม 2567 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผย ถึงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี 2567 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและในละอองในรูปแบบ ระบบ Single Command เพื่อให้แต่ละอำเภอ ดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง โดยแบ่งเป็น 8 มาตรการหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตลอดทั้งปี ประกอบด้วย มาตรการการประชาสัมพันธ์ มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ มาตรการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า มาตรการเผชิญเหตุในสถานการณ์วิกฤตรุนแรง มาตรการฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง มาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน มาตรการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการสร้างความยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ปี 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งค่าเป้าหมายจุดความร้อนสะสมในภาพรวมของจังหวัด ให้ลดลงร้อยละ 50 จากจุดความร้อนปี 2566 ที่มีจุดความร้อนใน 7 อำเภอจำนวน 11,522 จุด ให้เหลือ 5,761 จุดในปี 2567

นอกจากนั้นยังแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบที่เกิดจุดความร้อนสะสม โดยเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย และป่าแม่ยวมฝั่งขวา อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในความดูแลของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พื้นที่เกษตรอยู่ในความดูแลของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัด เขต ส.ป.ก อยู่ในการดูแลของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน บริเวณริมทางหลวงอยู่ในความดูแลของ แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท ส่วนพื้นที่ชุมชน อยู่ในความดูแลของปกครองจังหวัดและปกครองอำเภอ

 

สำหรับ ค่าเป้าหมาย PM 2.5 ในปี 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 30 โดยในปี 2566 มีค่าเป้าหมาย PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานจำนวน 84 วัน ซึ่งในปี 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 30 โดยตั้งค่าเป้าหมายในปี 2567 ไม่เกิน 59 วัน ส่วน ค่าเป้าหมายพื้นที่เผาไหม้ในปี 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 50 จากพื้นที่เผาไหม้ในปี 2566 จำนวน 1,761,039 ไร่ ลดลงให้เหลือ ร้อยละ 50 จำนวน 880,520 ไร่

นอกจากนั้นแล้วในส่วนของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงกำหนดแม่ฮ่องสอน จะเน้นการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยการนำมาใช้ประโยชน์ ชิงเก็บ ลดเผา ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ทั้งการอัดก้อน การทำปุ๋ยหมัก และ การทำเสวียนใส่ใบไม้ทำปุ๋ยหมัก

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล