พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ แห่ร่วมงานรำลึกครูบาผาผ่า ตนบุญแห่งเมืองล้านนา วัตถุมงคลเด่นแคล้วคลาดอุบัติเหตุเภทภัย

Social Share

พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ แห่ร่วมงานรำลึกครูบาผาผ่า ตนบุญแห่งเมืองล้านนาตะวันตก พุทธคุณโดดเด่นแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเภทภัยอันตราย

ที่อนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนืองแน่นไปด้วยผู้คน พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสบเมยและพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในครูบาผาผ่าจากทั่วทุกสารทิศพาครอบครัว เดินทางร่วมทำบุญตักบาตร ไหว้สาสักการะขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลชีวิตตนเองและครอบครัว เนื่องในวันรำลึกครูบาผาผ่า รำลึกในคุณงามความดีและปฏิปทาอันสูงส่งของครูบาผาผ่า ตลอดจนเป็นการประกาศบุญบารมีของปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาของชาวอำเภอสบเมยและจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ศรัทธาที่นับถือในตัวตนครูบาผาผ่า ภายในงานมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป การประกวดร้องเพลง การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านผาผ่า การแสดงดนตรีไทยของกลุ่มครูบำนาญแม่สะเรียง-สบเมย เป็นต้น โดยมี นายสรุศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะควน เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ครูบาผาผ่า หรือพระครูปัญญาวรวัตร นามเดิมชื่อ สวน คำภีระ เกิดที่หมู่บ้านผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2432 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือนสอง ปีฉลู ครูบาผาผ่า ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ 21 ปี ที่ พัทธสีมาวัดผาผ่า ได้นามฉายาว่า “ปัญญาวโร” แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ ครูบาผาผ่า เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระกัมมัฏฐาน รักษาศีล วินัย มิได้ด่างพร้อย เปี่ยมล้นด้วยเมตาธรรมแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วกัน จนเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสบเมย และชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูบาผาผ่าถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2504 รวมอายุได้ 72 ปี

ครูบาผาผ่า ตนบุญแห่งเมืองล้านนาตะวันตกเป็นพระภิกษุรูปเดียวที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ยกย่องประกาศเกียรติคุณด้านวัตถุมงคลก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามีความเข้มขลัง พุทธคุณโดดเด่น โดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด จากอุบัติเหตุเภทภัยอันตราย