วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง

Social Share

ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะโฆษกศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหา โดยใช้ฐานจากบทเรียนของปี 2565 เพื่อพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้นำกลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วยเครือข่ายสื่อโทรทัศน์เครือข่ายสื่อวิทยุ เครือข่ายสื่อหอกระจายข่าวหมู่บ้านและชุมชน เครือข่ายสื่อออนไลน์ เครือข่ายสื่อภาคประชาชน และเครือข่ายคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ถอดบทเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในประเด็นการถอดบทเรียนความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองปี 2565ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และแจ้งเหตุไฟป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้อมูล ข่าวสาร ที่ต้องการเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งลักษณะ และรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง