วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บูรณาการ พัฒนาชุมชน มอบอาชีพสร้างชีวิตอย่างยั่งยืน แก่ครัวเรือนยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 ครัวเรือน

Social Share

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตัวชี้วัดด้านรายได้ ปี 2562 จำนวน 12 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจาก นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และ ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

 

การมอบวัสดุอุปกรณ์แก่ครอบครัวยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยกรมการพัฒนาชุมชนทำหน้าที่คัดเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ โดยพิจารณาจากกิจกรรมของครัวเรือนที่มีโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ส่งข้อมูลให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพต่อครัวเรือนยากจน และสามารถพัฒนาต่อยอดอาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้มีมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบให้รวมมูลค่า 162,540 บาท ในโอกาสนี้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังได้นำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มาออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยาตามอาการ และตรวจวัดสายตา แจกแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุฟรีอีกด้วย

ด้าน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการ “ปฏิบัติการขจัดจน บนเส้นทาง 1864 ที่แม่ฮ่องสอน” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP จำนวน 13,825 ครัวเรือน ครัวเรือนตกหล่น 384 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 14,209 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้ง 5 มิติ ด้านรายได้ ความเป็นอยู่ สุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยบูรณาการ การทำงานทุกภาคส่วน / ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 จังหวัด แม่ฮ่องสอนได้ให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายและบันทึกในระบบ TPMAP LOGBOOK แล้ว 14,152 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.60 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข