วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน มอบห้องน้ำ (ห้องส้วม) ให้กับโรงเรียนสังวาลวิทยา งบประมาณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ก่อสร้างโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36

Social Share

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานในการส่งมอบห้องน้ำ(ห้องส้วม) ให้กับ นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกสมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และ ส่วนราชการร่วมการส่งมอบห้องน้ำในครั้งนี้ ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสร้างจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมชาชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนห้องน้ำห้องส้วมที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนช่างในการก่อสร้างจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ห้องน้ำ 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง ด้วยงบประมาณ 130,000 บาท

สำหรับโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จัดกาเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ละดับอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด 445 คน เป็นเด็กนักเรียนพักนอน 197 คน ซึ่งทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของเด็ก จึงให้งบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำใหม่เพิ่มเติม ให้กับเด็กนักเรียน