วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อยอดสู่อาชีพ

29 ส.ค. 63 : ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทาง กศน.แม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีเปิดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือเชิงรุก ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลญ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัยและปลูกจิตอาสา ในการสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงาน กศน.ส่วนกลาง มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อผลิตลูกเสือมัคคุเทศก์ที่มีจิตอาสา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีสมรรถนะด้านการมัคคุเทศก์ และสามารถต่อยอดสู่การประกอบอาชีพ มัคคุเทศก์ได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเป็น ประธานในพิธี

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ค่ายลูกเสือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ลูกเสือ จาก กศน.อำเภอทั้ง 7 อำเภอ รวม 40 คน แบ่งระยะเวลาในการอบรม เป็น 3 ระยะ รวม 6 ชั่วโมง