วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

อัครเดช ปลุกกระแส “เยาวชนก่อการดี” ชี้อนาคตแม่ฮ่องสอนปั้นเด็กร่วมพัฒนาท้องถิ่น ลั่น อยากรู้เรื่องเยาวชน ต้องฟังเสียงเยาวชน

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “เยาวชน ก่อการดี” ใน 7 อำเภอ ของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากทุกอำเภอ จำนวน 421 คน มาติดอาวุธทางความคิด พัฒนาทักษะ ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ด้านวิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาการ และวิชาชุมชน โดยวิทยากรระดับประเทศ เพื่อสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพลงสู่ท้องถิ่น ให้เป็นผู้คิด ผู้ทำ ผู้นำ ร่วมพัฒนาบ้านเกิดของเขา

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเป็นภารกิจหนึ่งที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เริ่มจากการตั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยจะมีการเลือกตัวแทน 45 คน ตำบลละ 1 คน จัดตั้งเป็น สภาเยาวชนก่อการดี อบจ.มส. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา นำข้อเสนอความต้องการของเยาวชน ส่งต่อมายัง อบจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการ โดยเยาวชนกลุ่มนี้มีชื่อว่า “เยาวชนก่อการดี”

โดยแนวคิดเกิดจากที่ ผมคิดอยู่เสมอว่า หากอยากรู้เรื่องเยาวชน ต้องฟังเสียงเยาวชน เพื่อจะแก้ไขปัญหาของเยาวชนได้อย่างตรงจุด และเป็นการสร้างโอกาส ให้พื้นที่เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง อนาคตของ จ.แม่ฮ่องสอน เพราะพวกเขาคือพลังสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง สำหรับผมการลงทุนกับเด็กและเยาวชน ไม่มีขาดทุน ความคุ้มค่าสูงสุด คือ ความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนั้น การจะทำให้เด็กและเยาวชนรักแผ่นดิน ถิ่นเกิด เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น “การสร้างคน” จึงถือเป็นรากฐานสำคัญ ผมและอบจ.แม่ฮ่องสอน จะที่ปรึกษาและเป็นสะพานโอกาส คอยสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป ตนเชื่อว่าเยาวชนกลุ่มนี้ จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับ “แม่ฮ่องสอน”

โดยโครงการ “เยาวชนก่อการดี” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเดอะควอเตอร์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน