วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

สะพานบุญทุนการศึกษา เครือข่ายป้ากบ มอบทุนให้เด็กนักเรียน 218 ทุน 66 โรงเรียน

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

สะพานบุญทุนการศึกษา เครือข่ายป้ากบ มอบให้เด็กนักเรียน 218 ทุน 66 โรงเรียน จำนวน 654,000 บาท พร้อมออกเยี่ยมบ้านเด็ก สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเด็กบนพื้นที่สูง

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ประภาศรี รัชตะปีติ หรือเด็กๆ นักเรียนหลายโรงเรียนจะรู้จักในนาม “ป้ากบ” ของเด็กนักเรียน ผู้ที่ประสานงานความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ ด้านมอบทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการรวบรวมทุนจากกัลยาณมิตร เพื่อนๆ ในการสมทบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ติดต่อประสานเรื่อการรวบรวมเงินทุน เพื่อส่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่อง และ ยังเป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียน ครู และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ยากไร้ เรียนดี และ ในปี 2565 ได้รวบรวมทุนการศึกษาได้ทั้งหมด 218 ทุน เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียน 66 โรงเรียน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 654,000 บาท

ดร.ประภาศรี รัชตะปีติ (คุณกบ) คอยเป็นสะพานบุญให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆมาโดยตลอดเวลาเกือบ10 ปี ที่ผ่านมา และบางครั้งได้รับเกียรติ เข้าร่วมงานวันไหว้ครู กิจกรรมต่างๆกับทางโรงเรียนต่างๆ พร้อมมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โดยการสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีความประพฤติดี ขยันเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนทุนหลายคนครอบครัวแตกแยก บางคนพ่อแม่ครบ แต่ต้องไปทำงานหาเงินใน ตจว. เด็กนักเรียนต้องอาศัยอยู่กับตายายผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ตามลำพัง และฐานะยากจน ทั้งนี้ทางตนเองและเพื่อนๆยังจะทำการสนับสนุนทุนการศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปีต่อไป