วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

5 อบต.ในแม่ฮ่องสอน ยื่น 5 เรื่อง ถึง ปธ.รัฐสภาและ ปธ.สภาผู้แทนราษฎร ขอแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราษฏรแม่ฮ่องสอน

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายดนุภัทร เชียงชุม สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทน นายสมบัติ ยะสินธุ์ อดีต ส.ส.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง ยื่นหนังสือกราบเรียนประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณจุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย

  1. นายเสถียร บุญมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ยื่นหนังสือ เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลทุ่งยาว
  2. นายวีรศักดิ์ ชาญวิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ยื่นหนังสือ เรื่อง ขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3. นายพรมชัย คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ยื่นหนังสือเรื่อง ขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการขออนุญาตใช้พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ และการของบประมาณในการสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 1 ถึง ยาป่าแหน หมู่ที่ 5 ตำบลปางมะผ้า เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่โดยประมาณ 123,750 ไร่ (198 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งประสบปัญหาข้อจำกัดในการดำเนินการตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและงบประมาณ ในการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่
  4. นายกมลศักดิ์ ชาววงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี ยื่นหนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า (ปักเสา พาดสาย) หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิตมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งติดปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าและงบประมาณในส่วนดังกล่าว
  5. นายเชิดศักดิ์ นักรบดอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ยื่นหนังสือเรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในตำบลแม่ลาหลวง อันจะนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำหนังสือร้องเรียนทั้ง 5 ฉบับนี้ ไปเสนอในรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาข้อมูลปัญหาและหาแนวทางแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยเร็วที่สุด