วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

อบต.แม่คะตวน เสริมอาชีพผู้พิการ-ผู้ดูแล สอนทำกล้วยฉาบ สร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณค่าในตัวเอง

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่หอประชุม อบต.แม่คะตวน ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม”โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้พิการ ประจำปี 2565 โดย นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์ รองปลัดองค์การบริหรส่วนตำบลแม่คะตวน ได้นำ กลุ่มผู้พิการกว่า 50 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้

โดยมุ่งเน้น ให้กลุ่มผู้พิการสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม สามารถประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ ถึงแม้สภาพของร่างกายจะบกพร่อง แต่ผู้พิการหลายรายสามารถ ที่จะประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ แต่ยังขาด การส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งการฝึกฝนทักษะทางด้านฝีมือต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโดรงการ”ส่งเสริม อาชีพกลุ่มผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม ทำกล้วยฉาบ เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว สร้างความภูมิใจและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง