วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

อดีต ผวจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และพิษณุโลก จัดโครงการเชิงปฏิบัติการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม เด็กนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนทุนจากมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และพิษณุโลก ได้กล่าวว่า มูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมนี้ และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ได้ศึกษาต่อในระดับต่างๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยทางมูลนิธิฯ มีการสนับสนุนทุนการศึกษา รวมจำนวนกว่า 117 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 35 คน และยังศึกษาอยู่อีก จำนวน 82 คน

สำหรับปีการศึกษา 2565 ได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาร่วมกันของทั้ง 3 มูลนิธิฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนางาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และปณิธานของมูลนิธิฯ ต่อไป การสัมมนาเชิงปฏิบัติการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ได้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนักเรียนทุนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในโครงการผลิตบัณฑิตย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 29 คน ซึ่งได้รับทุนๆละ 19,000 บาท รวมเป็นเงิน 551,000 บาท เข้ารับการปฐมนิเทศและแนะแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน