วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรี “เกียรติภูมิแห่งศักดิ์ศรี สตรีผู้สรรสร้าง เมืองแม่เหียะ”

Social Share

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ ชมรมสตรีเทศบาลเมืองแม่เหียะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 8 มีนาคม เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรี ทุกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยชมรมสตรีฯ, อสม. อพม. ชมรมช่างฟ้อนล้านนา รวมถึงกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำสตรีทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ แนวคิด “พลังสตรี สรรสร้างเมืองแม่เหียะ” ความงดงามในแบบของคุณ

ภายในงานจัดให้มีการมอบโล่สตรีดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จาก10 หมู่บ้าน จำนวน 31 คน พร้อมทั้งกิจกรรมเดินแบบ ภายใต้แนวคิด “ความงดงามในแบบของคุณ” เปิดโอกาสให้ตรีได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งกาย สืบสานวัฒนธรรม รวมถึงรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะสตรีทุกคนมีความงดงามที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงได้สังสรรค์ร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคี มีพลังในการสรรสร้างสิ่งดีๆ และพัฒนาเทศบาลเมืองแม่เหียะไปด้วยกัน

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะกล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงเล็งเห็นความสำคัญของสตรีในเมืองแม่เหียะเป็นอย่างมาก เพราะจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบัน จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีจำนวน 19,732 คน แยกเป็น หญิง จำนวน 10,852 คน และชาย จำนวน 8,880 คน ซึ่งประชากรหญิงมีมากกว่าประชากรชายเกือบสองเท่า ดังนั้นผู้หญิงจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลักดัน สร้างสรรค์สังคม และร่วมพัฒนาเมืองแม่เหียะให้เจริญในทุกๆด้าน พร้อมทั้งให้สตรีในเมืองแม่เหียะ เกิดความรักความสามัคคี รู้จักยอมรับซึ่งกันและกัน รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง เกิดพลังกาย พลังใจ ในการสร้างงสรรค์สิ่งที่ดี นอกจากนี้ผู้หญิงในปัจจุบันก็มีความสามารถทัดเทียมกับผู้ชาย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติของสตรีในเมืองแม่เหียะขึ้น เพื่อเป็นรางวัลและขวัญกำลังใจ เกิดการยอมรับในสังคม ร่วมกันสร้างสังคมเมืองแม่เหียะให้มีความเจริญทุกๆด้านต่อไป