วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีลุ้นรางวัลธรรมาภิบาล อปท.โดดเด่นระดับประเทศ ภายในเดือน ก.ย.นี้

Spread the love

เทศบาลเมืองแม่เหียะเข้ารอบสุดท้าย องค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น การบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2563 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เหียะร่วมกันให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทดีเลิศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานประเมิน “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี” แก่เทศบาลเมืองแม่เหียะรอบสุดท้ายในการจัดอันดับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ชี้วัดและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปและแยกเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กประกอบด้วย เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยครั้งนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งประเมินในประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภทโดดเด่น พร้อมกับส่งนวัตกรรมโดดเด่น ได้แก่ นวัตกรรมการบริการภาครัฐแนวใหม่ ภายใต้ แม่เหียะ สมาร์ทซิตี้ นำเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Maehia 5s Together ก้าวล้ำ นำสมัย มิติใหม่ ของบริการ” มาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อลดขั้นตอนระบบราชการ ให้มีความรวดเร็ว ฉับไว เข้าถึง อาทิ ศูนย์บริการเป็นเลิศเทศบาลเมืองแม่เหียะ และฐานข้อมูลอัจฉริยะ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการบริการประชาชนภายใต้ ภาครัฐแนวใหม่ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับหน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ของประเภทดังกล่าวในปีนี้ทางคณะกรรมการยังไม่มีการแจ้ง คงปิดเป็นความลับ โดยทางคณะอนุกรรมการเปิดเผยว่า จะคัดเลือกให้แหลือ 4 แห่ง เพื่อรับรางวัล แบ่งเป็นรางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศ 2 รางวัล และชมเชย 1 รางวัล โดยจะเร่งตัดสินและประกาศผลให้ทราบภายในปีงบประมาณ 2563 (เดือนกันยายนนี้)