วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ทม.แม่เหียะ ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมนักเรียนผู้สูงอายุ “สูงวัยม่วนใจ๋ ก้าวไปตวยกัน”

Social Share

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเตรียมความพร้อม และกระชับความสัมพันธ์ก่อนเปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (สูงวัยม่วนใจ๋ ก้าวไปตวยกัน) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 จำนวน 120 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศ มีกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ การปฐมนิเทศ กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ในการเข้าหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตลอดจนเป็นการละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ์ของนักเรียนผู้สูงอายุ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลเมืองแม่เหียะ หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกภาคส่วน จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (สูงวัยม่วนใจ๋ ก้าวไปตวยกัน) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ การฝึกอาชีพ การสอนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน

ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำปี 2566 จะเรียนทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน โดยจะมีหลักสูตรและกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งหมด 16 หลักสูตร ซึ่งมีระยะเวลาเรียน ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ.66 ถึง 30 ก.ย. 66

เรื่องมาใหม่