วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

คึกคักเวทีประกวดหนูน้อยนพมาศ เทศบาลเมืองยวมใต้จัดกิจกรรมลอยกระทง

Social Share

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2565 โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง โดยว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่

การจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ การประกวดประทงเล็ก ประเภทสวยงาม การประกวดกระทงเล็กประเภท ความคิดสร้างสรรค์ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และลานกาดหมั้วครัวฮอม ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ มีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพลอยปภัส ตุ้ยวงค์ (น้องพลอยใส) อายุ 6 ปี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงศิรกานต์ กันทาหอม (น้องณดา) อายุ 5 ปี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงวรรณกานต์ พนะสัน (น้องฟรอยด์) อายุ 6 ปี โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงรวิสรา คะปะนา (น้องฟอร์จูน) อายุ 7 ปี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เด็กหญิงพรพระจันทร์ ปัญญา (น้องจ๊ะจ๋า) อายุ 6 ปี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร