วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

(คลิป) ชาวสวนลำไยเชียงใหม่ดีใจ รัฐมนตรีฯ ธรรมนัส ลงพื้นที่จ่ายเงินเยียวยาไร่ละ 2 พันบาท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย พร้อมมอบเอกสารสิทธิที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (23 ต.ค. 63) ที่ห้องประชุมแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ได้อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกครัวเรือน โดยให้ความช่วยเหลือในอัตรา ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ อายุลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.2 ล้านไร่ โอกาสนี้มีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องชาวสวนลำไยกว่า 1,000 คน ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 61,916 ราย 116,570 แปลง เนื้อที่ 406,154.91 ไร่ รวมเป็นเงิน 812,309,820 บาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563 พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มอบเอกสารสิทธิที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ สปก. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นแหล่งปลูกลำไยที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ เพื่อบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ จึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ ที่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาล และการขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่