วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดห้องเรียนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง

Social Share

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมเปิดห้องเรียนวันแรก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เรียน

โครงการการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง ดำเนินการโดยสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องเป็นทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการ ด้วยการเพิ่มมูลค่าจากความรู้ทางด้านเกษตรอาหาร และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง หลักสูตรนี้จึงเป็นการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูงเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม หรือเพิ่มอาชีพใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2565 จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง