ICDI-Smart Insect ผลักดันเกษตรกรไทย ยกระดับแมลงไทยสู่ฟาร์มยุคใหม่ เป็นเกษตรกร 4.0

09 มิ.ย. 2018
936
Social Share

ICDI-Smart Insect ผลักดันเกษตรกรไทย ยกระดับแมลงไทยสู่ฟาร์มยุคใหม่ เป็นเกษตรกร 4.0

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจแบบครบวงจร ภาคเหนือ (Smart Insect) สังกัดวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเรื่อง “การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้มีมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีมาตรฐานในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

ถือเป็นการช่วยยกระดับการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ โดยมี คุณวโรดม ปิฎกานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร หัวหน้าโครงการ Smart insect วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ จิ้งหรีด หนอนไหม อย่างครบวงจร โดยเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม การป้องกันและการปราบปรามโรคและศัตรูของแมลง ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการตรวจคุณค่าทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในยุค Thailand 4.0 โดยทางโครงการฯ ได้แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการสัมมนากว่า 180 คน

เกษตรกรผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการได้ทาง เว็ปไซต์ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจแบบครบวงจรภาคเหนือ (Smart Insect) ที่ https://smart-beekeeper.com/ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง รวมถึงแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ เช่น มาตรฐานฟาร์ม หนังสือคู่มือการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจแบบครบวงจรภาคเหนือ (Smart Insect) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 093-580-0013 e-mail: smartinsect18@gmail.com Line ID: SMART BEEKEEPERS Facebook page: Smart Bee

ข้อมูลภาพ-ข่าว : วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล