วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

อพท. จัดประชุมใหญ่ ระดม 200 ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วเอเชียแปซิฟิก เน้นคุณภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์

Social Share

28 กุมภาพันธ์ 2562 – องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างงยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างงยั่งยืนของประเทศไทย ร่วมมือกับ GSTC (Global Sustainable Tourism Council) จัด การประชุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2019 GSTC Asia-Pacific Sustainable Tourism Conference) ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวอย่างคุณภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์” พิธีเปิดงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการและกล่าวปาฐกถาด้านมุมมองการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2562 โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ในการประชุม เป็นการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศทั่วเอเซีย ชี้ให้เห็นถึงกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในมิติและปัจจัยต่างๆ บนความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี และพื้นที่ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกไปปรับใช้ในการดำเนินงานและวางรากฐานการพัฒนาในมิติ ทั้ง 4 ด้าน (การจัดการพื้นที่ เศรษฐกิจและรายได้ วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น และสิ่งแวดล้อม) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้หลักคิดที่ อพท. ยึดเป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุนมาตลอดว่า การท่องเที่ยวจะยั่งยืน ได้ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้นด้วย

เวทีการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นการนำผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ โรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาที่สนใจในองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนำไปใช้ในการการเรียนการสอน องค์กรพัฒนาเอกชนที่ปรึกษาและอื่นๆ มาประชุมร่วมกัน กว่า 200 ราย โดยภายในงานมีหัวข้อการประชุมที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวโดยมีช้างไทยเป็นองค์ประกอบ ในแง่ของการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วม หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล แนะนำแนวทางกับเจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น การสร้างกระแสแนวโน้มการบริหารจัดการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก หรือแม้กระทั่งการปกป้องและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

อพท. คาดหวังผลจากการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างแนวทางในผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย ในทุกภาคส่วน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน มองเห็นประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้สร้างประโยชน์แก่พื้นที่ชุมชนแล้ว ยังหวังว่าหน่วยงานภาคี และบุคลากรในภาคการศึกษา จะมองเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในการดำเนินงานวางรากฐานการเรียนรู้ต่อยอดได้ในหลายสาขา ส่งต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไปได้อีกทางนึงด้วย