วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

แม่ฮ่องสอนเปิดเมืองแบบมีเงื่อนไข ต้อนรับการท่องเที่ยว พร้อมป้องกันโควิด-19 จาก 10 จังหวัดควบคุมพิเศษ

Spread the love

วันที่ 4 กรกฏาคม 2564 แม่ฮ่องสอนเปิดเมืองแบบมีเงื่อนไข ตั้งจุดตรวจด่านคัดกรองด่านหลัก- ด่านรอง เข้มงวด เน้น 10 กลุ่มจังหวัดควบคุมพิเศษ พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตโควิด 19

ภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คลี่คลาย ไม่พบผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลายาวนาย กว่า 45 วัน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสายใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ ร่วมหาหรือแนวทางการปฏิบัติกับ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายโยธิน ทับทิมททอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน นายเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง หลังจากมีการพูดคุยหารือกันเสร็จสิ้น คณะฯ ได้เดินชมภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำยวม

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ออกประกาศ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 25 ซึ่งได้พิจารณาในทุกมิติอย่างรอบคอบและมีความพร้อมในทุกๆส่วน รวมถึงได้รับความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลอดจากการพบผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลา 45 วัน จึงเห็นสมควรร่วมกันว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสามารถเปิดบ้านเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนหรือกรีนซีซั่น ภายใต้เงื่อนไขหลักคือการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด พร้อมจัดตั้ง 4 จุดคัดกรองการเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยว หรือพี่น้องประชาชนต่างถิ่น

ประกอบไปด้วย จุดตรวจด่านแม่ปิง อำเภอปาย จุดตรวจด่านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จุดตรวจหน้าถ้ำ อำเภอแม่สะเรียง และ จุดตรวจแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง 4 จุดนี้จะเป็นด่านแรกที่เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้ลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางรวมถึงการสแกน QR Code สวัสดีแม่ฮ่องสอน ส่วนกรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ในเงื่อนไขของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่ถึงขั้นต้องมีมาตรการกักตัว 14 วัน ให้คุมสังเกต ณ ที่พำนัก สังเกตอาการในที่พักของตนเองตามจำนวนวันที่อยู่ในจังหวัด โดยทุกภาคส่วนทุกฝ่ายจะร่วมด้วยช่วยกันในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน หมู่บ้าน ในการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ หากการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรการ และมีศักยภาพจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนนักท่องเที่ยวจะส่งผลให้กำกับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ได้

พร้อมกันนี้ทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะลงพื้นที่พบปะกับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนธุรกิจ มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงได้ให้แนวทางกับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ท่องเที่ยวว่า ในช่วงที่กำลังจะเปิดบ้านเปิดเมืองขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกเครือข่าย เตรียมความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่ มาตรการด้านสาธารณสุข DMHTT และบุคลากรผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในการให้บริการ และ แม่ฮ่องสอนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้

เรื่องมาใหม่