วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

อุทยานฯแม่สะเรียง (เตรียมการ) ทำ MOU ร่วมกับชาวบ้าน บ้านแม่เกาะ และบ้านอุมดาเหนือ มอบพื้นที่ป่าต้นน้ำ กว่า 600 ไร่ เดินหน้าร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่า

20 ส.ค. 63 : นายลิขิต ไหวพรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) เปิดเผยว่า ทางอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) ได้ทำพิธีร่วมลงนาม โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง สำหรับการลงนามร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และลดความขัดแย้งต่อการพึ่งพิงและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ของชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านแม่เกาะ และชาวบ้านหมู่ที่ 8 บ้านอุมดาเหนือ ตำบล แม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลง ดังนี้

  1. ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอุมดาเหนือ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมติยินยอมที่จะมอบพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ (ไร่หมุนเวียน) ที่ได้เคยทำกินมาแต่เดิม ซึ่งพบการปรากฏร่องรอยการใช้ประโยชน์บนภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 และภาพถ่ายดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth ภาพย้อนหลังปี พ.ศ. 2546 มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ เพื่อผนวกเข้าเป็นพื้นที่เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. ชาวบ้านบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพึงพอใจแล้วต่อมติของชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอุมดาเหนือ ที่ยินยอมมอบพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ (ไร่หมุนเวียน) ที่ได้เคยทำกินมาแต่เดิมเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญ ใช้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารให้กับชาวบ้านบ้านแม่เกาะ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 วรรคสาม ในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน และได้ร่วมกันสำรวจ ตรวจสอบแนวเขต และยืนยันข้อมูลพื้นที่เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง ท้องที่หมู่ที่ 8 บ้านอุมดาเหนือ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวจะผนวกเข้าเป็นพื้นที่เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียงโดยอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล คุ้มครองพื้นที่ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารตามเจตนารมณ์ชาวบ้านบ้านแม่เกาะ และบ้านอุมดาเหนือ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป