วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

สะเมิง ทำพิธีบวชป่า ปลูกต้นไม้ ใช้น้ำฝนช่วยฟื้นฟูป่าจากไฟไหม้ พร้อมสร้างสำนึกให้เกิดการรักป่า

18 มิถุนายน 2563 : ที่ป่าหย่อมบ้านปางพะโอ พื้นที่บ้านแม่เลย หมู่ที่ 1 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสะเมิง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากพลังและความร่วมมือของ คณะสงฆ์ตำบลสะเมิงเหนือ หน่วยงานสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลสะเมิงเหนือ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ “ประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้” และกิจกรรมการบวชป่า

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยทางด้านหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเมิง สังกัดกรมป่าไม้ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริสะเมิงเหนือ หน่วยต้นน้ำโป่งไคร้ ได้สนับสนุนกล้าไม้สำหรับนำมาปลูกในกิจกรรมนี้ อาทิ ไม้พะยุง มะขามป้อม ขี้เหล็ก มะยง เสี้ยว จำนวนทั้งสิ้น 1,500 กล้า ส่วนผ้าที่นำมาทำพิธีบวชป่าได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอสะเมิงมอบให้มาร่วมกิจกรรม

นายชัยณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำพิธีในวันนี้นอกจากจะเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าด้วยการปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ช่วงนี้ เข้าสู่ฤดูฝน การปลูกต้นไม้ในห้วงระยะนี้ ก็จะได้อนิสงฆ์จากน้ำฝน ลงมาช่วยทำให้ต้นไม้ที่ปลูกได้เจริญงอกงาม เติบโตในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เรียกว่าใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยเหลือในการบำบัดฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า ให้เกิดความสมบูรณ์