วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

คณะกรรมาธิการแรงงาน ติดตามปัญหาสิทธิแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เชียงใหม่

Spread the love

คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตาปัญหาสิทธิแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำข้อมูลที่ได้ไปผลักดันในเชิงนโยบายกับรัฐบาลต่อไป

25 ส.ค. 63 : ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ประชุมติดตามปัญหาสิทธิแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการมารับฟังปัญหา และอุปสรรคของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งประสบปัญหาถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ การไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม และเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม โดยกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือได้นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้มีการก่อตั้งสหภาพแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานได้ในสุขภาวะและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่ดี และได้รับสิทธิตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป