วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ระบบ App E-Inform กรมการจัดหางานส่อเค้าวุ่น โซเชียลกระหน่ำเละ เหลือ 6 วันลุ้นใช้งานได้จริงหรือไม่

10 ธ.ค. 62 : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ออกแอปพลิเคชัน E-Inform (ระบบแจ้งเข้า-แจ้งออก สำหรับนายจ้าง และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนลูกจ้าง เพื่อดำเนินการยื่น Name List เพื่อเข้าศูนย์ oss ในขั้นตอนต่อไป)​ ซึ่งการแจ้งดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ โดยนายจ้างสามารถแจ้งเข้า และแจ้งออก จำนวนลูกจ้างได้ ภาย 15 วัน ตั้งแต่รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน หรือนับตั้งแต่แรงงานต่างด้าวออกจากการทำงาน หากฝ่าฝืนและไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

สำหรับเอกสารที่นายจ้างต้องใช้ในการแจ้ง ผ่านแอปพลิเคชัน จะต้องแนบไฟล์เอกสารเพื่อใช้ในการสมัคร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้สำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และขนาดไฟล์ที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 256 Kb ต่อ 1 ไฟล์ (ไฟล์เอกสารที่ใช้ต้องเป็นนามสกุล. jpg .png .gif หรือ .pdf ) ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติเสร็จแล้วจะมีอีเมล์แจ้ง

โดยแอปพลิเคชันนี้ ทางกรมการจัดหางาน เขียนอธิบายความเป็นมาของแอปพลิเคชันว่า เพื่อให้ทราบว่าได้กระทำตาม “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา 13 กำหนดให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน มีหน้าที่ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานก็ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย”

“สำหรับกรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบการนำเข้าแบบ MOU โดยการนำเข้าของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน (บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ) เมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงาน นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวจะต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตฯ และกรมการจัดหางานทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย”

“นอกจากนี้ ก่อนคนต่างด้าวเข้าทํางานกับนายจ้างตามระบบการนำเข้า MOU นายจ้างต้องจัดทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือ โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่อธิบดีกําหนด และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ ที่ทําการของนายจ้างเพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ และสําเนาสัญญาจ้างดังกล่าวเพื่อให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้”

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ ผ่าน Google Play Store และระบบ iOS ผ่าน App Store ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดไปใช้งานไม่ต่ำกว่า 5,000 ครั้ง สำหรับแอปพลิเคชันในระบบของแอนดรอยด์ ส่วนระบบ iOS ก็มีผู้ดาวน์โหลดไปใช้เแต่เพียงบางส่วน และให้คะแนนเพียง 1 ดาว สำหรับปัญหาที่พบ จากการดูกระทู้ พบว่า มีการโพสต์ข้อความลักษณะคล้ายกัน สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดคือ ยังไม่สามารถใช้งาน ได้บางรายลงทะเบียนไปแล้วไม่มี E-mail ตอบกลับ บางรายใส่ข้อมูลแล้วแต่ไม่ให้กดยืนยัน และอีกหลายสาเหตุ

สำหรับการเปิดศูนย์ OSS ที่จะเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชัน และถือเป็นการใช้งานจริงวันแรก จะดำเนินการในห้วงระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป จนถึงประมาณเดือนมีนาคม 2563 ขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง 6 วันนับตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 62 แอปพลิเคชันที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกนี้ หากไม่สามารถใช้งานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ คาดว่า จะทำให้เกิดการสับสนระหว่างนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศแน่นอน