วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

CSE เดินหน้ามอบรางวัลโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา ลดฝุ่นควัน PM 2.5

Spread the love

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE มอบรางวัล ให้แก่ หมู่บ้านต้นแบบ บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา HAZE FREE REWARD”

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด “มอบรางวัลให้คนทำดี” โดยหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการและไม่มีจุดความร้อนตั้งแต่ระยะเวลา 15 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 จากข้อมูลดาวเทียม VIIRS จะได้รับรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่หมู่บ้านที่ในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการป้องกันการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่

นางวิไลพร มณีรัตนวงศ์สิริ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยตอง กล่าวว่า ในนามตัวแทนหมู่บ้านรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้รับรางวัล เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการคนหมู่บ้านมีปัญหาสุขภาพจากฝุ่นควันไฟป่า เมื่อทราบว่าบริษัท CSE ได้จัดโครงการนี้ขึ้น จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อให้คนในชุมชนมีเป้าหมาย และมีแรงบันดาลใจ ในการดูแลพื้นที่ โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการได้มีการวางแผนงาน แบ่งหน้าที่คนในชุมชน เพื่อลาดตระเวนดับไฟป่า รวมถึงมีการให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ตัวแทนบริษัท CSE ได้ส่งมอบเครื่องขยายเสียงเสียงตามตามสาย พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ นางวิไลพร มณีรัตนวงศ์สิริ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยตอง โดยมีปลัดอำเภอแม่วางร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกต้นไม้ในชุมชน การทำแนวกันไฟ และการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนายศรัญพงษ์ เลิศพฤกษ์ ปลัดอำเภอแม่วาง กล่าวว่า อำเภอแม่วางมีพื้นที่ดอยที่เป็นป่าประมาณ 90% โครงการหมู่บ้านปลอดการเผาที่จัดโดยภาคเอกชน ร่วมกับชุมชน เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยขับเคลื่อนและปลูกจิตสำนึกในคนในพื้นที่แม่วาง ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดไฟป่า โดยที่ผ่านมาหน่วยงานราชการก็พร้อมร่วมมือและสนับสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่