วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

แม่สะเรียงประกาศ “งด” จัดงานออกหว่า เทศกาลออกพรรษา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

Spread the love


อำเภอแม่สะเรียงงดจัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ด้าน พระสงฆ์งดออกรับบิณฑบาต เทโวโรหณะ ประชาชนสามารถทำบุญตามประเพณี ตกแต่งประดับประดา ซุ้มราชวัตรประทีปโคมไฟ ได้ตามปกติ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ออกประกาศ “งด” กิจกรรมประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกิจกรรมที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดงานมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20-21-22 ตุลาคม 2564 แต่เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ต้องมีมาตรการในการป้องกันและคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งดำเนินการได้ยากและอาจทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการหลีกเลี่ยงมิให้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดแก่ประชาชน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จึงได้ประชุมหารือ คณะผู้บริหาร คณะผู้ดำเนินงานจัดงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีมติเห็นชอบร่วมกัน ให้งดกิจกรรมประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียงประจำปี 2564 เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการปกป้องสังคมร่วมกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทำบุญตามประเพณี ประดับประดาโคมไฟ ซุ้มราชวัตร หน้าบ้านของท่าน ได้ตามปกติ

ด้าน พระครูอนุกูล บุญกิจ เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง ได้ออกประกาศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทางคณะสงฆ์อำเภอแม่สะเรียง ที่ได้ลงประกาศ ที่พิเศษ /2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการประชุมหารือกันเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยมีมติร่วมกันว่า เห็นควรงดการออกเดินรับบิณฑบาต (ตักบาตรเทโว)ตามถนนสายต่างๆ ในชุมชนเทศบาล ในวันที่ 20 -21 -22 ตุลาคม 2564 เหมือนเช่นทุกปี เพื่อเป็นไปตามประกาศมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ สถานการณ์ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มขึ้นอีก 58 ราย กระจายในหลายอำเภอ มียอดผู้ติดเชื้อ สะสมรวม จำนวน 1,166 ราย เป็นเพศชาย 546 ราย และเพศหญิง 620 ร้าย เสียชีวิต 12 ราย (1.03%) รักษาหายแล้ว 669 ราย (57.38%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 485 ราย (41.59%) มีอาการเล็กน้อย 459 ราย ปานกลาง 21 ราย และรุนแรง 5 ราย รักษาอยู่ที่ รพ. ศรีสังวาลย์ 12 ราย รพ.แม่สะเรียง 17 ราย รพ.ปาย 24 ราย รพ.สบเมย 39 ราย รพ.แม่ลาน้อย 3 ราย รพ.ขุนยวม 9 ราย รพ.ปางมะผ้า 2 ราย รพ.สนาม 182 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรค ชุมชน (C) 197 ราย

dav

เรื่องมาใหม่